sahypa_banner

Bejeriş

ÜPJÜNÇILIK MAKSADY

Dizel generatorynyň gowy ýagdaýda bolmagyny üpjün etmek we esasy tok öçürilende üstünlikli başlamak.

retweet

Gündelik barlag elementleri

1. ýagy we sowadyjyny barlaň.

2. generator otagynyň daş-töweregini barlaň.

Jikme-jiklikler gollanmalara degişlidir.

pied-piper-pp

Az mukdarda çykdajy

1. gollanma ýa-da elektrik häkimini barlaň.

2. sowadyjy PH maglumatlaryny we göwrümini barlaň.

3. fanat we dinamo kemer dartyşlygyny barlaň.

4. wolt ölçeýji ýaly hasaplaýjylary barlaň.

5. howa süzgüçiniň görkezijisini barlaň (enjamlaşdyrylan bolsa), gyzyl reňkde süzgüç çalşyň.

Jikme-jiklikler gollanmalara degişlidir.

soganlar

Adatdan daşary çydamlylyk

1. ýagyň hilini barlamak.

2. ýag süzgüçini barlaň.

3. silindr boltuny, birikdiriji çybygyň dartylmagyny barlaň.

4. klapan arassalanylyşyny, burun sanjym ýagdaýyny barlaň.

Jikme-jiklikler gollanmalara degişlidir.

GYSGAÇA MAZMUN

Dizel generatory guýynyň başlamagyny we işlemegini üpjün etmek üçin gowy mehaniki we elektrik şertlerinde saklanmalydyr, mysal üçin üç süzgüç, ýag, sowadyjy, bolt, elektrik sim, batareýa wolt we ş.m.Yzygiderli hyzmat etmek öňki şertlerdir.

Yzygiderli tehniki hyzmat we zatlar:

Wagt sagatlary

125

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Nebit

Filag süzgüji

Howa süzgüji

 

 

 

 

 

 

Uelangyç süzgüji

 

 

 

 

 

 

Guşak dartylmagy

   

 

 

 

 

Bolt berkitmek

     

 

 

 

Radiator suwy

       

 

 

 

 

Klapan arassalanylyşy

         

 

 

 

 

Suw turbasy

         

 

 

 

Uelangyç üpjünçiligi burçy

         

 

 

Nebit basyşy