sahypa_banner

Kepillik

Giriş

Kepillik möhletinde müşderi Longen güýjünden ýa-da ýerli ygtyýarly distribýutoryň gowy hyzmatyndan we hyzmatyndan peýdalanar.

Maintenanceörite tehniki hyzmat döwri aşakdakylar:

GENSET Kepilligi

Genset kepillik wagty, gowşuryş wagtyna we işleýiş wagtyna esaslanýar.

“Longen Power” aşakdaky tablisada kepillik wagtyny üpjün edýär, şertnamada aýratyn şertler çözülip bilner.

Haryt kepillik wagty

Görnüşi

Eltip bermegiň wagty (aý)

Iş wagty (sagat)

Dizel generatory

12

1500

Trailer generatory

12

1500

Yşyklandyryş diňi

12

1500

Bölekleri geýmek kepillik wagty

Görnüşi

Eltip beriş wagty (aý)

Işleýiş wagty (sagat)

Bölekleri geýýän dizel generatory

6

500

Bölekleri geýýän tirkeg generatory

6

500

Bölekleri geýýän yşyklandyryş diňi

6

500

retweet

Kepillik mazmuny

Kepillik möhletinde, hereketlendirijide / alternatorda näsazlyklar ýüze çyksa, generator müşderi tarapyndan dogry ulanylýar.Mugt barlamak we abatlamak üçin “Longen Power” ýa-da ýerli ygtyýarly distribýutor jogapkär bolar.Döwülen bölekler täze ätiýaçlyk şaýlary bilen çalşyrylar, has köp generator gowy çözüler.

pied-piper-pp

Kepillik tölegleri

Sparehli ätiýaçlyk şaýlary we zähmet bahasy kepillik möhletinde Longen Power ýa-da ýerli ygtyýarly distribýutor tarapyndan tölener.Müşderi hiç hili töleg almaýar.

soganlar

Jogap wagty

“Longen Power” ýa-da ýerli ygtyýarly distribýutor müşderileriň talaplaryna 24 sagadyň dowamynda jogap bermeli we degişlilikde hyzmat bermeli.

Kepillik üçin çykdajylar

Customer Zyýanlar müşderiniň gatnawynda ýüze çykýar.

Customer Zyýanlar müşderiniň nädogry işlemeginden ýüze çykýar.

Customer Zyýanlar kepillik möhletinde müşderiniň öz-özüni bejermeginden ýüze çykýar.

War Zyýan uruş, ýer titremesi, tupan, suw joşmasy we ş.m.

⑤ Müşderi kepillik kartasyny ýa-da satyn alyş subutnamalaryny berip bilmez.