sahypa_banner

Habarlar

Müşderiniň ýöriteleşdirmesi: 2000L uly göwrümli ýangyç guýujy enjam bilen enjamlaşdyrylan sessiz jenset

Müşderiniň ýöriteleşdirilmegi

Açyk şertlerde ygtybarly we ygtybarly elektrik generatorlarynyň barha artýan zerurlygyna jogap edip, uly 2000L ýangyç guýujy dizel generatorynyň ornaşdyrylmagy, iş wagtynyň uzalmagy, ýagyş we gum goragy dizaýny we berk daşky gabyk täzeçillik getirýär senagaty.

● 2000L uly göwrümli ýangyç guýujy

Açyk amaly programmalary göz öňünde tutup döredilen bu dizel generatory, kyn şertlerde-de yzygiderli elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin çydamlylygy ösen aýratynlyklar bilen birleşdirýär.Ajaýyp 2000L ýangyç guýujy kuwwatyny özünde jemleýän bu generator uzaldylan iş wagtyna eýe bolup, ýygy-ýygydan ýangyç guýmazdan uzak wagtlap işläp biler, bu uzak ýerler ýa-da giň açyk taslamalar üçin amatly saýlaw bolar.

Rainagyş we gumdan goramak dizaýny

Bu generatoryň ajaýyp aýratynlygy, ýagyş we gumdan goramak dizaýnydyr.Howanyň agyr howa şertleriniň elektrik generatorlarynyň işleýşine edýän täsirini bilip, bu model ýel tupanlaryna garşy durmak we içerki bölekleri gum we tozan aralaşmagy üçin gurulýar.Ygtybarly daşky gabyk we ýörite işlenip düzülen howa kabul ediş we işleýiş ulgamlary, hatda ýokary şemal we çägeli tupanlara sezewar bolan ýerlerde-de ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.

Performanceokary öndürijilikli Perkins hereketlendirijisi

Bu dizel generatorynyň merkezinde ajaýyp ygtybarlylygy, ýangyç tygşytlylygy we pes zyňyndylary bilen tanalýan ýokary öndürijilikli Perkins hereketlendirijisi ýerleşýär.Ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan “Perkins” hereketlendirijisi daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen iň amatly energiýa çykaryşyny üpjün edýär.Kuwwatyň we netijeliligiň bu utgaşmasy, gurluşyk meýdançalaryny, senagat taslamalaryny we gyssagly ätiýaçlyk güýji zerurlyklaryny öz içine alýan açyk amaly goşundylar üçin amatly edýär.

● Ulanyjy üçin amatly dolandyryş paneli

Güýçli gurluşyndan başga-da, bu generator ulanylyşy we amatlylygy üçin döredildi.Onda ulanyjylara ýangyç derejesi, kuwwat çykarylyşy we ulgam diagnostikasy ýaly möhüm parametrlere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly dolandyryş paneli bar.Düşünjeli dolandyryşlar we düşnükli displeýler bilen ulanyjylar generatoryň işini aňsatlyk bilen dolandyryp we dolandyryp bilerler, haçan we nirede gerek bolsa bökdençsiz elektrik üpjünçiligini üpjün edip bilerler.

Howpsuzlyk standartlaryna laýyk geliň

Mundan başga-da, bu dizel generatory daşarda berk howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Çydamly materiallar bilen gurlan we öňdebaryjy howpsuzlyk aýratynlyklaryny öz içine alýan enjamlar we operatorlar üçin amatly goragy üpjün edýär.Howpsuzlyga gönükdirilen bu pikir rahatlygy üpjün edýär we iş wagtynda heläkçilik ýa-da enjam näsazlygy howpuny peseldýär.

Bu kuwwatly dizel generatorynyň 2000L ýangyç guýujy enjamy, ýagyş we gumdan goramak dizaýny, berk gabygy we ygtybarly Perkins hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylmagy, açyk elektrik öndürmekde möhüm tapgyry alamatlandyrýar.Giňeldilen iş wagty we berk gurluşyk ony dürli açyk iş ýerleri we adatdan daşary ýagdaýlar üçin möhüm gural edýär.Ygtybarly elektrik çözgütlerine bolan islegiň artmagy bilen, bu generator ýokary hilli we täsirli görnüşi hödürleýär, hatda iň kyn açyk şertlerde-de üznüksiz elektrik üpjünçiligini kepillendirýär.

# B2B # elektrik stansiýasy # generator # sessiz generator # generator üpjün ediji #

Gyzgyn telefon (WhatsApp & Wechat): 0086-13818086433

E-poçta:info@long-gen.com


Iş wagty: Noýabr-21-2023