sahypa_banner

Habarlar

Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen 650KVA konteýner generatory

Bu kärende görnüşli konteýner generator toplumy, müşderiniň amaly talaplaryna laýyk gelýär.Yssy ýerlerde daşky gurşawa uýgunlaşmak üçin bu konteýner görnüşli generator toplumy sowadyşda we ýylylygyň ýaýramagynda has gowulaşdy.Şol bir wagtyň özünde, generator toplumyny goramak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin has berk gabyk we ýokary hilli esbaplar kabul etdik.

JIANGSU UZAK POWER müşderilere kanagatlanarly önümler bermek üçin elmydama önümiň hiline üns berýär.

Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen 650KVA konteýner generatory1

Bu generator toplumynyň tehniki aýratynlyklary aşakdakylar:

■ Görnüşi: Konteýner görnüşi

■ Baş güýji (kw / kva): 520/650

■ Garaşma güýji (kw / kva): 572/715

■ quygylygy: 50Hz / 60Hz

■ Naprýa .eniýe: 415V

Base Esasy ýangyç guýujy gap

Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen 650KVA konteýner generatory2

■ Motor markasy: Perkins

■ Alternator markasy: Stamford

Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen 650KVA konteýner generatory3

■ Dolandyryjy marka: ComAp

Bre Breakeriň markasy: Schneider MCCB

Bu konteýner generator toplumy üçin aşakdaky ýörite dizaýnlary etdik:

Uzak radiator bilen enjamlaşdyrylan

Bu dizaýn köp nokatlary göz öňünde tutýar we aşakdaky artykmaçlyklary bar:

a. Yssy howanyň yza gaýdyp gelmeginiň öňüni alyň:

Konteýneriň ýokarsyna çykýan howa.Taraplara ýa-da öňe tükeniksiz howa bilen deňeşdirilende, artykmaçlygy, suw çüýşesinden çykýan gyzgyn howanyň hereketlendiriji bölümine gaýdyp gelmeginiň öňüni alyp biler.

b. Sesi azaltmak:

Generatoryň sesini azaldyp biler.

c. Gurmak aňsat:

Giriş gurnama usuly Radiator gurmagy aňsatlaşdyrýar.

Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen 650KVA konteýner generatory4

Güýçli howa kabul ediş sowadyşy bilen enjamlaşdyryldy

Janköýerleri we bölümleri gurup, konteýner generatorynyň aşakdaky funksiýalary bar:

a. Atylylyk izolýasiýasy we ses azaltmak:

Alternatoryň ahyrky bölüminiň wezipesi, alternatiwiň öndürýän ýylylygynyň hereketlendiriji bölümine girmeginiň öňüni almakdyr. Beýleki tarapdan, bölümiň ses siňdiriji we ses azaldýan täsiri bar.

b. Sowuklama we howa üpjünçiligi:

Janköýer daşardan sowuk howany dem alýar we hereketlendiriji bölüminiň temperaturasyny peseltmek üçin hereketlendiriji bölümine iberýär.

c. Daşary ýurt filtri:

Howa girelgesindäki süzgüç paneli, daşary ýurt maddalarynyň girmeginiň öňüni alyp biler.Süzgüç paneli aýrylyp we arassalanýar.

Müşderiler üçin ýöriteleşdirilen 650KVA konteýner generatory5

Sp Spark tussag ediji bilen enjamlaşdyrylan

Uçgunly tussaglar köp hereketlendirijiniň işleýiş ulgamynyň möhüm bölegidir.Fireangyn howpsuzlygyny ýokarlandyryp, enjamlara zeper ýetmeginiň öňüni alyp bilerler.Mundan başga-da, uçgunlaryň ýa-da ýangyjy materiallaryň daşky gurşawa sepilmeginiň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen ýangyn howpuny azaldyp, ýakyn ýaşaýjylary gorap biler we ş.m.

Bu generator toplumy a50Hz / 60Hz goşa ýygylyk

wyklýuçatel, aragatnaşyk interfeýsi, aýrylýan ramka, üç taraplaýyn klapan,

we awtomatiki söýgüligenerator toplumynyň güýçli funksiýalaryny has gowy görkezmek üçin.

Daş-töweregiňizdäki güýç çözgüdi boýunça “Longen Power” -i saýlaň!

# B2B # elektrik stansiýasy # generator # konteýner generator #

Gyzgyn telefon (WhatsApp & Wechat): 0086-13818086433

Email:info@long-gen.com

https://www.long-gen.com/


Iş wagty: 11-2023-nji dekabry